Hijazz Vän­ner

bilda

Bli medlem!

Vill du bli medlem betala 100:- till plus­giro 50 45 786
och märk insät­tnin­gen med ”Hijazz Vän­ner” samt med ditt namn
och e-​postadress. Avgiften gäller per kalenderår.

Spon­sring

Att arrangera kon­serter för alltid med sig kost­nader.
Vi hop­pas att ni som har före­tag
och ser detta kan vara intresser­ade
av att spon­sra Hijazz Vän­ner
och på så sätt bidra till att Upp­sala får ett brett musikaliskt
utbud, och att Upp­sala ska nå upp till kul­turnäm­n­dens mål­sät­tning
”att ge alla som lever och verkar i Upp­sala kom­mun till­gång till
ett konst– och kul­turliv med kvalitet och mång­fald” Kon­takta i så
fall någon i styrelsen eller maila till oss styrelsen@​hijazzfriends.​se

© 2015 Hijazz Vänner