Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Kallelse årsmöte 2014

Medlem­marna i Förenin­gen Hijazz Vän­ner kallas till årsmöte
sönda­gen den 16 mars 2014 kl. 16.00 på Bistro Hijazz, Upp­sala.
Fika serveras!

Dagord­ning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötespresidium

Möte­sor­d­förande
Mötessekreter­are
Val av två pro­tokolljuster­are
Val av rösträknare

§3. Fast­stäl­lande av dagordningen

§4. Fast­stäl­lande av röstlängd

§5. Fråga om årsmötets stadgeen­liga utlysande

§6. Styrelsens verk­samhets– och ekonomiska berättelse

§7. Revi­sor­ernas berättelse

§8. Fast­stäl­lande av resul­tat– och balansräkning

§9. Fråga om ans­vars­fri­het för styrelsen

§10. Val:

a. Styrelse
Fast­stäl­lande av man­dat­pe­riod och antalet ledamöter i styrelsen
Ord­förande
Kassör
Övriga ordi­narie ledamöter
Ersättare
b. Val­bered­ning
c. Revisorer

§11. Övriga frå­gor (ej beslutsfrå­gor) och diskus­sioner om förenin­gens verksamhet.

§13. Mötets avs­lu­tande.


Verk­samhets­berät­telse (pdf-​fil)

Har du någon ”övrig fråga”? Med­dela gärna det i förväg via mail eller prata med någon i styrelsen (mötet kan dock ej ta formella beslut i ”övriga frå­gor” då de inte finns med på dagordningen).

Påmin­nelse för er som inte beta­lat för 2014!

Betala årsavgiften på 100 kr till plus­giro 50 45 786, ange namn och e-​postadress!
Årsavgiften gäller per kalen­derår enligt beslut på tidi­gare medlemsmöte.

Varmt Välkomna!
Styrelsen för Hijazz Vänner

Denna kallelse har också sänts per e-​post till medlem­marna. Har du inte fått kallelsen per e-​post så kan du med­dela styrelsen vilken adress du har. Ibland hän­der det att vi har fel i vårt medlemsregister.

{flike}

© 2015 Hijazz Vänner