Hijazz Vän­ner

bilda

Hijazz 10 år!

I år är det 10 sen Celal öpp­nade första delen av Hijazz i sta­tion­shuset, då i form av ett café i den del som i dag är Hijazz Dryck. Under tiden ren­over­ades den stora lokalen med vissa besvär, det fanns t.ex. huss­vamp i grun­den, så det tog två år innan hela verk­samheten med restau­rang och levande musik kom igång.


Med anled­ning av de 10 åren bjuder Celal in
, fram­förallt alla som på ett eller annat sätt job­bat i verk­samheten, till fes­t­ligheter med levande musik och min­gel tors­da­gen den 20 mars kl 19.00 och framåt.

© 2015 Hijazz Vänner