Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

Medlem­marna i förenin­gen Hijazz Vän­ner kallas härmed till årsmöte
sönda­gen den 8 mars kl. 16.00 på Bistro Hijazz, Uppsala.

Missa inte: Efter mötet upp­träder Amanda Homi, singer–song­writer från New York till­sam­mans med Coste Ape­trea!
http://​aman​da​homi​.com/Kom ihåg att betala årsavgiften för 2015!
Avgiften är oförän­drat 100:- och beta­las till plus­giro 50 45 786
Ange namn och e-​postadress som med­de­lande, är det för lite plats så maila e-​postadressen till styrelsen@​hijazzfriends.​se.
Årsavgiften gäller per kalen­derår enl. beslut på tidi­gare medlemsmöte.
(Ni som redan har betalt kan bortse från detta meddelande)

Dagord­ning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötespresidium

Möte­sor­d­förande
Mötessekreter­are
Val av två pro­tokolljuster­are
Val av rösträknare

§3. Fast­stäl­lande av dagordningen

§4. Fast­stäl­lande av röstlängd

§5. Fråga om årsmötets stadgeen­liga utlysande

§6. Styrelsens verk­samhets– och ekonomiska berättelse

§7. Revi­sor­ernas berättelse

§8. Fast­stäl­lande av resul­tat– och balansräkning

§9. Fråga om ans­vars­fri­het för styrelsen

§10. Val:

a. Styrelse

Fast­stäl­lande av man­dat­pe­riod och antalet ledamöter i styrelsen

Ord­förande

Kassör

Övriga ordi­narie ledamöter

Ersättare

b. Val­bered­ning

c. Revi­sorer

§11. Övriga frå­gor (ej beslutsfrå­gor) och diskus­sioner om förenin­gens verksamhet.

§13. Mötets avslutande.

Verk­samhets­berät­telse och ekonomisk redogörelse finns till­gäng­liga på förenin­gens hem­sida: Årsre­dovis­ning och revi­sions­berät­telse 2014. Under­skrivet orig­i­nal kom­mer att finnas på mötet.
Har du någon ”övrig fråga”? Med­dela gärna det i förväg via mail eller prata med någon i styrelsen (mötet kan dock ej ta formella beslut i ”övriga frå­gor” då de inte finns med på dagord­nin­gen).

Välkomna!

Styrelsen

© 2015 Hijazz Vänner