Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 hölls sönda­gen den 8 mars på Hijazz.

Den nyvalda styrelsen har föl­jande saman­sät­tning:
Mar­tin Svens­son, Britt-​Marie Blom. Joel Öhlund, Mar­tin Hydén, samt Sofia Enberg och Mag­nus Ollas som sup­plean­ter.
Carl-​Gustaf Johans­son valdes till revi­sor och Celal Alparslan och Anette Jans­son till val­bered­ning.
Årsmöte­spro­tokoll kom­mer att lägas ut här så fort det är justerat.

Efter mötet fick de när­varande lyssna på fan­tastiska Amanda Homi till­sam­mans med Coste Apetrea.

© 2015 Hijazz Vänner