Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Kallelse årsmöte 2016

Medlem­marna i förenin­gen Hijazz Vän­ner kallas härmed till årsmöte
sönda­gen den 13 mars kl. 16.00 på Bistro Hijazz, Upp­sala.

Har ni ej betalt årsavgiften så går det bra fram till mötets start men vi ser helst att det görs via plus­giro, se hur man gör län­gre ned på sidan.

Dagord­ning

§1. Årsmötets öppnande


§2. Val av årsmötespresidium

Möte­sor­d­förande
Mötessekreter­are
Val av två pro­tokolljuster­are
Val av rösträknare

§3. Fast­stäl­lande av dagordningen

§4. Fast­stäl­lande av röstlängd

§5. Fråga om årsmötets stadgeen­liga utlysande

§6. Styrelsens verk­samhets– och ekonomiska berättelse

§7. Revi­sor­ernas berättelse

§8. Fast­stäl­lande av resul­tat– och balansräkning

§9. Fråga om ans­vars­fri­het för styrelsen

§10. Fråga om förenin­gens framtid. Som tidi­gare är med­de­lat så kom­mer scen­verk­samheten på Bistro Hijazz att upphöra till som­maren 2016. Förenin­gen är fristående från Bistro Hijazz men har haft som syfte att stödja verk­samheten på Bistro Hijazz scen.

Vi kan välja två vägar:

1) Att ändra stadgar och inrik­t­ning och fort­sätta stödja musikeven­e­mang av lik­nande karaktär.

2) Att förenin­gen upphör. Beslut om detta ska i så fall ske på två på varan­dra föl­jande medlemsmöten varav ett årsmöte.

§11 Eventuella stadgeän­dringar. För stadgeän­dring krävs beslut på två av varan­dra följande

medlemsmöten

§12. Val:

a. Styrelse

Fast­stäl­lande av man­dat­pe­riod och antalet ledamöter i styrelsen

Ordförande

Kassör

Övriga ordi­narie ledamöter

Ersättare

b. Valberedning

c. Revisorer

§13. Övriga frå­gor (ej beslutsfrå­gor) och diskus­sioner om förenin­gens verksamhet.

§14. Mötets avslutande.

Dagord­ning och verk­samhets­berät­telse, ekonomisk redogörelse samt revi­sions­berät­telse kan lad­das ner från länkarna nedan.
Under­skrivna orig­i­nal finns till­gägn­liga på mötet.
Verk­samhets­berät­telse
Dagord­ning
Bal­an­srap­port
Resul­ta­trap­port

Revi­sons­berät­telse

Uts­kick per e-​post har gått ut till beta­lande medlem­mar 2015 och 2016. De som ej löser medlemsskap för 2016 kom­mer efter mötet att ren­sas ur vår sändlista.

Varmt Välkommna!

Styrelsen
Hijazz Vän­ner

Klicka här för info om hur du blir medlem!

© 2015 Hijazz Vänner