Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Förenin­gens årsmöte hölls sönda­gen den 28 mars på Hijazz

Pro­tokol­let finns under ”styrelse m.m.” i menyn

Den nya styrelsen som valdes på mötet, och utser inom sej de olika posterna, består av:

Cat­tis Hans­son
Chris­ter Wesström
Begh­dad Nek­mouche
Celal Alparslan
Sven-​Magnus Wirbladh
Sup­plean­ter
Lars Linell
Mar­tin Hydén
Goran Marsenic
Roland Keijser

Förenin­gens arbete för en bred musikkul­tur fort­sät­ter, vi kom­mer bl.a. att genom­föra speciella arrange­mang för folk­musik, blues, afro/​reggae och kom­mer även att vara med på ett hörn av Sacred Music Fes­ti­val som ju som van­ligt går av stapeln i UKK under hösten.
Vidare anord­nar vi några kväl­lar speciellt inrik­tade på medlem­marna. den 28 maj våravs­lut­ningsparty med Hus­ban­det och någon lik­nande fest kring jul. Under alla dessa even­e­mang erb­juder Bistro Hijazz på en prisvärd meny för 100:- så medlem­marna och övriga även kan äta sig mätta under kvällen!

Medlem­savgiften

Mötet beslu­tade om oförän­drad årsavgift på 100:-/år .
Band som spelar på arrange­mang kan lösa ett speciellt medlemskap.


Betala in på pg 50 45 786 och märk insät­tnin­gen med
”Hijazz Vän­ner” samt med ditt namn och e-​postadress. Avgiften gäller
per kalen­derår Pen­garna går oavko­r­tat till verk­samheten och alla
funk­tionärer job­bar helt ideellt.

© 2015 Hijazz Vänner