Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Medlem­marna i Förenin­gen Hijazz Vän­ner kallas till

Medlemsmöte sönda­gen den 7 nov kl 16


Ärende: Fyll­nadsval av revi­sor och diskus­sion om föreningen.

Som bonus inbjuder Bistro Hijazz & Förenin­gen till fest efter mötet

Gratis mat och musik serveras

Musik med Suran­jana och Coste!

Dagord­ning:
1. Mötets öpp­nande

2. Val av ord­förande, sekreter­are, jus­ter­ingsper­soner och rösträknare för mötet

3. Fråga om kallelse är gjord på kor­rekt sätt

4. Val av revi­sor. Den per­son som valdes på årsmötet kunde ej ställa upp. Vi har nu hit­tat en lämplig kan­di­dat, näm­li­gen
Sören Wic­tors­son som pre­sen­teras när­mare på mötet.

5. Övriga frå­gor och ev. infor­ma­tion från styrelsen. Maila gärna in ev. frå­gor!

6. Mötets avslutande

Styrelsen

© 2015 Hijazz Vänner