Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

press­re­lease

Styrelsen har skickat ut en press­re­lease med föl­jande innehåll:

Efter­som många undrar över de annonser om utförsäljn­ing av Bistro Hijazz som
förekom­mer, vill vi härmed kom­mentera detta:

I novem­ber 2008 bil­dades förenin­gen Hijazz Vän­ner för att stödja den unika kul­tursce­nen vid Bistro Hijazz i gamla cen­tral­sta­tio­nen i Upp­sala som då råkat komma i akut ekonomisk kris. Det är ägaren till Bistrot, Celal Alparslan, som utveck­lat musikverk­samheten till vad den är idag, en vik­tig scen att spela på inte bara föra för Upp­salas musiker utan även nationellt. Titta gärna in på vår hem­sida, www​.hijaz​zfriends​.se , och titta där i kalen­dern för att få en upp­fat­tning om det oer­hört vari­er­ade musikutbudet.

Den största anled­nin­gen till denna pågående ekonomiska vamp är närom­rådets lång­dragna omvan­dling­sprocess under Upp­sala rese­cen­trums upp­byg­gnad. Som­maren 2008 bör­jade det akuta med markar­beten pre­cis utan­för entrén som omedel­bart avspeglades i en min­skad omsät­tning i stor­lek­sor­d­nin­gen 2030% . Ombyg­gnad­sar­betet har sedan dess fort­satt och omsät­tningsmin­sknin­gen har när­mast per­ma­nen­tats. När hela rese­cen­trum står klart hösten 2011 bör ändå förut­sät­tningarna bli gynnsamma genom viss syn­ergi­ef­fekt efter­som området då blir ett nöjesklus­ter utan byg­g­baracker och bråte.
Framti­den ser alltså ljus ut!


Bistro Hijazz har länge nog dolts bakom byg­g­bo­dar och markar­beten i
sam­band byg­gan­det av rese­cen­trum i Uppsala

Andra störningar som hänger ihop med rese­cen­trumpro­jek­tet är att tax­i­bi­lar, föru­tom i färdtjän­stup­p­drag, varit bannlysta från denna sida av sta­tion­shuset. Alltså har varken gäster eller musiker kun­nat ta sig till eller från Bistro Hijazz på enkelt sätt.

Frå­gan är nu om verk­samheten orkar hålla ut, då jak­ten på den för­dröjda skat­ten tar sig rent bis­arra uttryck och antagli­gen ej skulle klara en när­mare kon­sekven­s­analys vad gäller arbetsmiljö för per­son­alen och dess ledare! Vi i förenin­gen Hijazz Vän­ner tycker det är tråkigt om denna vik­tiga och upp­skat­tade del i Upp­salas kul­turliv ska tvin­gas falla på mållinjen p.g.a. vad vi upp­fat­tar som kon­trapro­duk­tiv myn­dighet­sutövn­ing, då ju verk­samheten ej har för avsikt att komma undan sina plik­ter!

Celal Alparslan, den hårt prö­vade visionären och ägaren av Bistro Hijazz, gener­erar utöver det kul­turella bidraget till staden även arbet­stillfällen och han har under bara 2010 lev­er­erat cirka 750.000 kro­nor i skat­ter och avgifter. Han har också högsta möjliga vit­sord från berörda till­ståndsmyn­digheter. Vi önskar att de skat­tein­dri­vande myn­digheterna kunde ges möj­lighet att arbeta på ett mer kon­struk­tivt och långsik­tigt sätt, sam­tidigt som vi givetvis förstår att dess utö­vare bara gör sin plikt. Vi kon­stat­erar också att Upp­sala kom­mun tyvärr ej bidragit med någon form av ersät­tning för den skada som Bistro Hijazz uppen­barli­gen drab­bats av genom ombyg­gnad­sar­betena och hyresvär­den Jern­husen har ej bju­dit på någon som helst hyresrabatt!


eastsidemaj 304

Unga och gamla musiker möts på Bistro Hijazz. Här Upp­salas
Emanuel Åström och dalar­nas bluesvet­eran Pelle Lindström

Du kan ladda hem press­re­lease HÄR!


© 2015 Hijazz Vänner