Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Kallelse årsmöte 2012

Medlem­marna i Förenin­gen Hijazz Vän­ner kallas till årsmöte
sönda­gen den 11 mars 2012 kl. 16.00 på Bistro Hijazz, Upp­sala.
Fika och förtäring i form av soppa serveras!

Dagord­ning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötespresidium

Möte­sor­d­förande
Mötessekreter­are
Val av två pro­tokolljuster­are
Val av rösträknare

§3. Fast­stäl­lande av dagordningen

§4. Fast­stäl­lande av röstlängd

§5. Fråga om årsmötets stadgeen­liga utlysande

§6. Styrelsens verk­samhets– och ekonomiska berättelse

§7. Revi­sor­ernas berättelse

§8. Fast­stäl­lande av resul­tat– och balansräkning

§9. Fråga om ans­vars­fri­het för styrelsen

§10. Val:

a. Styrelse
Fast­stäl­lande av man­dat­pe­riod och antalet ledamöter i styrelsen
Ord­förande
Kassör
Övriga ordi­narie ledamöter
Ersättare
b. Val­bered­ning
c. Revisorer

§11. Övriga frå­gor (ej beslutsfrå­gor) och diskus­sioner om förenin­gens verksamhet.

§13. Mötets avs­lu­tande.

Här hit­tar du Verk­samhets­berät­telse 2011 och Bal­ans och resul­ta­trap­port 2011
Har du någon ”övrig fråga”? Med­dela
gärna det i förväg via mail eller prata med någon i styrelsen (mötet kan dock ej ta formella beslut i ”övriga frå­gor” då de inte finns med på dagordningen).

Plan­er­ade pro­jekt 2012: Temaskonserter/​kvällar så som Påskproggen, Folk­musikkväl­lar, Blueskväl­lar, Reg­gaekväl­lar m.m. Vidare ska vi hantera bidragsan­sökningar och försöka locka spon­sorer, samt hantera utåtrik­tad verk­samhet (tid­ningar, sociala media, hem­sida). För att allt detta ska lyckas behövs en hel del planer­ing och arbete på friv­il­lig basis och där behövs alltså insatser av medlem­marna. Styrelsen kom­mer där­för att kalla till fler medlemsmöten inom när­maste tiden där vi planerar och förde­lar arbet­suppgifter. Vi hop­pas på detta sätt kunna locka fler av er att hjälpa till med verksamheten!

Påmin­nelse för er som inte beta­lat för 2012!
Betala årsavgiften på 100 kr till plus­giro 50 45 786, ange namn och e-​postadress!
Årsavgiften gäller per kalen­derår enligt beslut på tidi­gare medlemsmöte.

Varmt Välkomna!
Styrelsen för Hijazz Vänner

© 2015 Hijazz Vänner