Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Artike­lin­dex

Infor­ma­tion om styrelse inte tillgänglig

Årsmöte­spro­tokoll 2014 (pdf)


Stadgar

Stadgar För Hijazz Vän­ner
Ideell fören­ing i Upp­sala

§ 1 Namn och Säte
Förenin­gens namn är
Hijazz Vän­ner och är belä­gen i Uppsala.

§ 2 Form
Förenin­gen är en ideell fören­ing som är etniskt, religiöst och poli­tiskt oberoende.

§ 3 Syfte och mål­sät­tning
Förenin­gens syfte är att stödja Hijazz musikaliska och kul­turella verk­samhet, samt
verka för ett brett kul­tu­rut­bud i sta­tion­shuset med inrik­t­ning mot ung­do­mars behov.

§ 4 Medlem­skap
Medlem i
Hijazz Vän­ner kan varje per­son bli som stöd­jer förenin­gens syfte, föl­jer
dess stadgar och beta­lar medlem­savgiften. Medlem­savgiften bestäms av årsmötet.
Medlem har rösträtt på fören­ingsmöte och årsmöte. Förenin­gen för ett reg­is­ter över
medlem­marna. Om en medlem bry­ter mot stadgarna kan han/​hon utes­lu­tas av
medlemsmöte.

§ 5 Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.
Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall innehålla föl­jande:
Verk­samhets­berät­telse och bok­slut, ans­vars­fri­het för avgående styrelse, val av ny
styrelse, val­bered­ning och revi­sorer samt fast­stäl­lande av medlemsavgift.

§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ett udda antal, minst 3 ordi­narie
ledamöter och 2 sup­plean­ter. Styrelsen utser inom sig 2 fir­mate­cknare. Vid belopp
över 5 000 kro­nor krävs att de teck­nar i fören­ing. Styrelsemöten ska pro­tokollföras.
Styrelsen beslu­tar över förenin­gens löpande frå­gor och skall genom­föra medlem­soch
årsmötets beslut.

§ 7 Verk­samhet­sår
Förenin­gens verk­samhet­sår löper från första jan­u­ari till sista december.

§ 8 Stadgeän­dring
För att ändra dessa stadgar krävs att två på varan­dra föl­jande medlemsmöten
beslu­tar så.

§ 9 Upplös­ning
Två på varan­dra föl­jande medlemsmöten, varav ett årsmöte kan besluta om
förenin­gens upplösande. Årsmötet beslu­tar hur förenin­gens medel ska hanteras, efter
det att revi­sor­erna god­känt räkenskaperna.Föreninges adress och orgnr:

Hijazz Vän­ner
c/​o Bistro Hijazz
Olof Palmes Plats 2
753 21 UPPSALA

org​.nr: 8024446695

epost: styrelsen@​hijazzfriends.​se

© 2015 Hijazz Vänner