Hijazz Vän­ner

bilda

Cook­ies (kakor)

En cookie är en liten textfil som webb­plat­sen du besöker sparar på din dator. Cook­ies används på många webb­platser för att ge en besökare till­gång till olika funk­tioner. Infor­ma­tio­nen i cook­ien är möjlig att använda för att följa en använ­dares sur­fande.

hijaz​zfriends​.se utnyt­t­jar cook­ies. De innehåller inte någon infor­ma­tion som kan kny­tas till dig som per­son, utan används till att föra generell sta­tis­tik och för att vissa funk­tioner ska fungera bät­tre.
Om du vill kan du stänga av funk­tio­nen för cook­ies i din web­bläsare. Använ­der du Inter­net Explorer i Win­dows går du till Verk­tyg och väl­jer Internet-​alternativ. Under flikarna Allmänt och Sekret­ess kan du ändra inställ­ningarna. I andra web­bläsare och oper­a­tivsys­tem gör du på lik­nande sätt. Tänk på att vissa funk­tioner kom­mer att fungera sämre om du stänger av cook­ies.
Post– och Telestyrelsens hem­sida finns utförli­gare infor­ma­tion om cookies.

Pro­gram­vara

Web­plat­sen är upp­byggd i webbpub­licer­ing­spro­gr­m­met Joomla som är utgivet under Openn Source GNU/​GPL Licens. Tilläg­gspro­gram­men utveck­lade för Joomla kan vara både kom­mer­siella och utgivna som GNU/​GPL Licens.


© 2015 Hijazz Vänner