Hijazz Vän­ner

bilda

Styrelse 2010

Artike­lin­dex

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2010, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Sven-​Magnus Wirbladh, ord­förande
Chris­ter Wesström, vice ord­förande
Begh­dad Nek­mouch, sekreter­are

Cat­tis Hans­son, kassör
Celal Alparslan, ledamot
Goran Marsenic, sup­pleant
Lars Linell, sup­pleant
Mar­tin Hydén, sup­pleant
Roland Kei­jser, suppleant

Revi­sorer:
Sören Vik­tors­son, ordi­narie (valdes på extra medlemsmöte den 7 nov. 2010)
Anders Grotherus, suppleant

Val­bered­ning
Najraoui ”Abbe” Abdel­ghani
Celal Alparslan
Samuel Abra­ham


Avskrift av årsmöte­spro­tokoll 2010:

Pro­tokoll från den ideella förenin­gen Hijazz Vän­ners årsmöte, 2010-​03-​28.

§ 1 Tillförord­nade ord­förande Mar­tin Hydén häl­sar välkomna och öpp­nar mötet.

§ 2 Frå­gan om röstläng­den. De på mötet när­varande äger rösträtt på mötet. Se bilaga.

§ 3 Mötet ansågs vara kallat på ett kor­rekt sätt.

§ 4 Mötet valde Mar­tin Hydén till ord­förande och Daniel Lind­ström till mötessekreterare.

De när­varande pre­sen­ter­ade sig för varandra.

§ 5 Mar­tin redogör för förenin­gens verk­samhet under 2009. Mötet god­kän­ner redogörelsen.

§ 6 Anders redogör för förenin­gens ekonomi. Mötet god­kän­ner, efter att ha fått punk­ten

Beslag, kro­no­fog­den” förk­larad, förenin­gens årsre­dovis­ning. Se bilaga.

§ 7 Revi­sorns (Eva Fors­man) berät­telse läses upp och god­kännes. Se bilaga.

§ 8 Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Celal redovisar val­bered­nin­gens förslag till ny styrelse. Föl­jande per­soner föres­lås ingå: Sven-​Magnus Wirbladh, Roland Kei­jser, Begh­dad Nek­mouche, Lars Linell, Chris­ter Wesström, Goran Marsenic, Mar­tin Hydén, Celal Alparslan och Cat­tis Hansson.

§ 10 Mötet beslöt att 2010 års styrelse skall bestå av 5 ordi­narie melem­mar och 4 suppleanter.

§ 11 De av val­bered­nin­gen föres­lagna till styrelsen valdes av mötet.

§ 12 Mötet omvalde revi­sor­erna. (sekreter­arens anmärkn­ing: Då det visat sig att Eva avsagt sig, träder ”Grosse” Grotherus in som ordi­narie tills ett nyval gjorts).

§ 13 Celal, Abbe och Samuel Abra­ham valdes till valberedning.

§ 14 Här diskuter­ades arbets­grup­per, som kan hantera enskilda even­e­mang, fes­ti­valer, samar­bete med KKK, ”Andlig” musik, Nation­aldags­fi­rande mm. Goran berät­tar och förk­larar hur det skulle kunna fungera och Lena H. Instäm­mer i att arbets­grup­per kan vara en lämplig arbetsform.

§ 15 Celal redogör för, sin syn på, vad förenin­gen kan göra vid ”dör­rtjän­st­görin­gen”, t.ex. sälja in medlem­skap i förenin­gen. Lena H. Ställer gärna upp och job­bar åt förenin­gen men efterl­yser en för­varn­ing på helst 4 veckor. Goran tycker att förenin­gen bör göra uts­kick till medlem­marna lite oftare. Där det beskrivs vad som kom­mer att hända och vad som det behövs hjälp med. Celal tycker vi ska ha någon aktivitet som ”hakar på” Upp­sala Reg­gae­fes­ti­val, han väckte dessu­tom frå­gan om en blues-​festival ed.

§ 16 Samuel tycker mötet ska fastlägga medlem­savgiften och att betal­ningssät­tet ska vara det lämpli­gaste. Lena efterl­yser ett klargörande av vad som gäller de ekonomiska förhål­lan­dena mel­lan förenin­gen Hijazz Vän­ner och Restu­rangen Bistro Hijazz.

§ 17 Mötet faställde medlemsavgiften/​år till 100 kr och att den tills vidare lämpli­gen sättes in på bank­girot. Mötet ger den till­trä­dande styrelsen att se över de ekonomiska förhål­lan­dena och utreda vilka vil­lkor som gäller gen­te­mot musikan­ter, Bistro Hijazz och skatteverket.

§ 18 Mötet anbe­faller den till­trä­dande styrelsen att snarast ha ett kon­stituerande styrelsemöte och ”ta över” från den avgående.

§ 19 Mar­tin tackar mötet vilket därvid avslutas.

Vid pro­tokol­let

Daniel Lind­ström

Justeras:


Stadgar

Stadgar För Hijazz Vän­ner
Ideell fören­ing i Upp­sala

§ 1 Namn och Säte
Förenin­gens namn är
Hijazz Vän­ner och är belä­gen i Uppsala.

§ 2 Form
Förenin­gen är en ideell fören­ing som är etniskt, religiöst och poli­tiskt oberoende.

§ 3 Syfte och mål­sät­tning
Förenin­gens syfte är att stödja Hijazz musikaliska och kul­turella verk­samhet, samt
verka för ett brett kul­tu­rut­bud i sta­tion­shuset med inrik­t­ning mot ung­do­mars behov.

§ 4 Medlem­skap
Medlem i
Hijazz Vän­ner kan varje per­son bli som stöd­jer förenin­gens syfte, föl­jer
dess stadgar och beta­lar medlem­savgiften. Medlem­savgiften bestäms av årsmötet.
Medlem har rösträtt på fören­ingsmöte och årsmöte. Förenin­gen för ett reg­is­ter över
medlem­marna. Om en medlem bry­ter mot stadgarna kan han/​hon utes­lu­tas av
medlemsmöte.

§ 5 Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.
Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall innehålla föl­jande:
Verk­samhets­berät­telse och bok­slut, ans­vars­fri­het för avgående styrelse, val av ny
styrelse, val­bered­ning och revi­sorer samt fast­stäl­lande av medlemsavgift.

§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ett udda antal, minst 3 ordi­narie
ledamöter och 2 sup­plean­ter. Styrelsen utser inom sig 2 fir­mate­cknare. Vid belopp
över 5 000 kro­nor krävs att de teck­nar i fören­ing. Styrelsemöten ska pro­tokollföras.
Styrelsen beslu­tar över förenin­gens löpande frå­gor och skall genom­föra medlem­soch
årsmötets beslut.

§ 7 Verk­samhet­sår
Förenin­gens verk­samhet­sår löper från första jan­u­ari till sista december.

§ 8 Stadgeän­dring
För att ändra dessa stadgar krävs att två på varan­dra föl­jande medlemsmöten
beslu­tar så.

§ 9 Upplös­ning
Två på varan­dra föl­jande medlemsmöten, varav ett årsmöte kan besluta om
förenin­gens upplösande. Årsmötet beslu­tar hur förenin­gens medel ska hanteras, efter
det att revi­sor­erna god­känt räkenskaperna.Föreninges adress och orgnr:

Hijazz Vän­ner
c/​o Bistro Hijazz
Cen­tral­sta­tio­nen
753 21 UPPSALA

org​.nr: 8024446695

epost: styrelsen@​hijazzfriends.​se

© 2015 Hijazz Vänner