Hijazz Vän­ner

bilda

Styrelse 2010 — Protokoll

Artike­lin­dex

Avskrift av årsmöte­spro­tokoll 2010:

Pro­tokoll från den ideella förenin­gen Hijazz Vän­ners årsmöte, 2010-​03-​28.

§ 1 Tillförord­nade ord­förande Mar­tin Hydén häl­sar välkomna och öpp­nar mötet.

§ 2 Frå­gan om röstläng­den. De på mötet när­varande äger rösträtt på mötet. Se bilaga.

§ 3 Mötet ansågs vara kallat på ett kor­rekt sätt.

§ 4 Mötet valde Mar­tin Hydén till ord­förande och Daniel Lind­ström till mötessekreterare.

De när­varande pre­sen­ter­ade sig för varandra.

§ 5 Mar­tin redogör för förenin­gens verk­samhet under 2009. Mötet god­kän­ner redogörelsen.

§ 6 Anders redogör för förenin­gens ekonomi. Mötet god­kän­ner, efter att ha fått punk­ten

Beslag, kro­no­fog­den” förk­larad, förenin­gens årsre­dovis­ning. Se bilaga.

§ 7 Revi­sorns (Eva Fors­man) berät­telse läses upp och god­kännes. Se bilaga.

§ 8 Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Celal redovisar val­bered­nin­gens förslag till ny styrelse. Föl­jande per­soner föres­lås ingå: Sven-​Magnus Wirbladh, Roland Kei­jser, Begh­dad Nek­mouche, Lars Linell, Chris­ter Wesström, Goran Marsenic, Mar­tin Hydén, Celal Alparslan och Cat­tis Hansson.

§ 10 Mötet beslöt att 2010 års styrelse skall bestå av 5 ordi­narie melem­mar och 4 suppleanter.

§ 11 De av val­bered­nin­gen föres­lagna till styrelsen valdes av mötet.

§ 12 Mötet omvalde revi­sor­erna. (sekreter­arens anmärkn­ing: Då det visat sig att Eva avsagt sig, träder ”Grosse” Grotherus in som ordi­narie tills ett nyval gjorts).

§ 13 Celal, Abbe och Samuel Abra­ham valdes till valberedning.

§ 14 Här diskuter­ades arbets­grup­per, som kan hantera enskilda even­e­mang, fes­ti­valer, samar­bete med KKK, ”Andlig” musik, Nation­aldags­fi­rande mm. Goran berät­tar och förk­larar hur det skulle kunna fungera och Lena H. Instäm­mer i att arbets­grup­per kan vara en lämplig arbetsform.

§ 15 Celal redogör för, sin syn på, vad förenin­gen kan göra vid ”dör­rtjän­st­görin­gen”, t.ex. sälja in medlem­skap i förenin­gen. Lena H. Ställer gärna upp och job­bar åt förenin­gen men efterl­yser en för­varn­ing på helst 4 veckor. Goran tycker att förenin­gen bör göra uts­kick till medlem­marna lite oftare. Där det beskrivs vad som kom­mer att hända och vad som det behövs hjälp med. Celal tycker vi ska ha någon aktivitet som ”hakar på” Upp­sala Reg­gae­fes­ti­val, han väckte dessu­tom frå­gan om en blues-​festival ed.

§ 16 Samuel tycker mötet ska fastlägga medlem­savgiften och att betal­ningssät­tet ska vara det lämpli­gaste. Lena efterl­yser ett klargörande av vad som gäller de ekonomiska förhål­lan­dena mel­lan förenin­gen Hijazz Vän­ner och Restu­rangen Bistro Hijazz.

§ 17 Mötet faställde medlemsavgiften/​år till 100 kr och att den tills vidare lämpli­gen sättes in på bank­girot. Mötet ger den till­trä­dande styrelsen att se över de ekonomiska förhål­lan­dena och utreda vilka vil­lkor som gäller gen­te­mot musikan­ter, Bistro Hijazz och skatteverket.

§ 18 Mötet anbe­faller den till­trä­dande styrelsen att snarast ha ett kon­stituerande styrelsemöte och ”ta över” från den avgående.

§ 19 Mar­tin tackar mötet vilket därvid avslutas.

Vid pro­tokol­let

Daniel Lind­ström

Justeras:

© 2015 Hijazz Vänner