Hijazz Vän­ner

bilda

Årsavgift 2014

Årsavgiften är 100 kr och går oavko­r­tat till musikverk­samheten bl.a. genom rese­bidrag och gage­bidrag när ban­davgiften som tas ut inte täcker kost­naderna.
Betala årsavgiften till plus­giro 50 45 786 Ange namn och e-​postadress.
Årsavgiften gäller per kalen­derår enl. beslut på tidi­gare medlemsmöte.

Förenin­gen behöver fler aktiva som kan hjälpa till med prak­tiska saker på musikkväl­lar samt sådant som att söka bidrag av olika slag. Hör av dig till oss om du vill vara mer aktiv!

För aktuellt pro­gram se vår hem­sida www​.hijaz​zfriends​.se eller www​.hijazz​.se

Med Vän­lig Världsmusikhäl­sning!
Styrelsen
Hijazz Vän­ner

{flike id=88}

© 2015 Hijazz Vänner